הצטרפו אלינו

טופס הצטרפות משטרה, שב"ס, מג"ב

הורידו את הטופס, ושלחו לכתובת המייל

טופס הצטרפות משמר אזרחי +טופס הוראה לחיוב בבנק

הורידו את הטופס, ושלחו לכתובת המייל

חברות באיפ"א

כל חבר מתחייב עם הצטרפותו לארגון, בין השאר, לפעול על פי מיטב כישוריו, הכשרתו ומיומנותו, כדי לקדם ולהגשים את מטרות הארגון, בין אם מיוזמתו ובין אם לאור פניית חבריו לארגון. כל זאת בהתאם לרצונו וליכולותיו.  

לשלם את דמי החבר החודשיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנשיאות. התשלום כאמור בסעיף זה הינו תנאי הכרחי ויסודי לתקפות החברות בארגון. פקיעת החברות בארגון איננה פוטרת את החבר מסילוק דמי החברות שהגיעו לארגון ממנו עד לפקיעת חברותו.  

לנהוג ביושר, בכנות ובהגינות כלפי חברי הארגון ומוסדותיו, ולקיים את החלטות הגופים המוסמכים של הארגון שהתקבלו כדין ובהתאם לתקנון.

כמה אני משלם?

דמי חבר חודשי: 51 ש"ח (בשנה 612)

זכאות חברים חדשים בהתאם למועדי ההצטרפות

מועד גיוס
זכאות
עד 31 במאי
שי שנתי, תקציב סניף + רכזים וארנק FBI
מ-1 ליוני ועד 30 לספטמבר
תקציב סניף, תקציב רכזים וארנק FBI
מ-1 לאוקטובר ועד סוף השנה
ארנק FBI

כדאי להצטרף לאיפ"א

ארגון השוטרים הבינלאומי מונה כ-25,000 חברים. כל הפעילויות באיפ"א מתבצעות באופן שיוויוני ומבוקר.
להלן פירוט קצר של הפעילויות וההטבות שמוענקות לכלל החברים באמצעות יו"ר הסניפים והרכזים בנשיאות.

מידע חשוב לחברים ומצטרפים

אלה זכאים להתקבל כחברי הארגון:

שוטר/סוהר למעט חיילי חובה בשירות המשטרה/שב"ס, איש משמר הכנסת בלא הבדל גזע, דת ומין.

מי ששירת במשטרת ישראל, או בשירות בתי הסוהר או במשמר הכנסת כשוטר או מן המניין חמש שנים לפחות, והתפטר מהמשטרה או משירות בתי הסוהר או פרש, ובלבד שבקשתו להצטרף מחדש לארגון תוגש תוך חמש שנים מיום פרישתו כאמור.

מתנדב המשרת במשטרה ביחידות מיוחדות, עפ"י הגדרות משטרת ישראל, כל עוד הוא משרת ביחידות אלו, או בעל ותק של 5 שנים לפחות ושפרש וכל זאת בכפוף להמצאת אישור על התנדבותו, בכל מועד שיידרש.

על אף האמור לעיל, רשאית הנשיאות מנימוקים שיירשמו, לאשר קבלתו כחבר בארגון של שוטר או סוהר או כאיש משמר הכנסת שפרש לגמלאות או שהתפטר, אף אם תקופת שירותו במשטרה או בשב"ס כאיש משמר הכנסת היתה פחותה מחמש שנים, ואף אם בקשתו להצטרף מחדש לארגון באה מעבר לתקופות הזמן האמור והכל בכפוף להצהרתו בדבר היעדר רישום פלילי.

אסיפת הפעילים תוכל לקבל החלטה על צירוף סקטורים חדשים לארגון ובלבד שאלו יימנו על שורות יחידות כוחות הביטחון וההצלה של מדינת ישראל.

אלמנים ואלמנות של חברי הארגון, בתוך שנה מאובדן יקיריהם, על אף האמור לעיל, רשאית הנשיאות מנימוקים שיירשמו, לאשר קבלתם כחברים בארגון לאחר שנה מאובדן יקיריהם.

חבר איפ"א מחו"ל שעבר לישראל, חבר איפ"א מסניף אחר בעולם, באישור הסניף שלו, או שוטר 

ממדינה שאין בה סניף של איפ"א.

על אף האמור לעיל, לא יתקבל כחבר בארגון: 

מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, בין אם עקב כך פרש או פוטר מן השירות ובין אם לאו ו/או מי שבמועד  הבקשה עומד כנגדו כתב אישום בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או מי שמושעה מתפקידו. בהגדרת קלון, ייכללו, בין היתר, כל עבירה שיש בה משום גניבה, פריצה, הונאה, עדות כזב או שקר, הפרת צו שיפוטי, שיבוש הליכי משפט ו/או חקירה וכיו"ב.

במות החבר.

בפרישתו מן הארגון, ע"י הודעה בכתב למזכירות הארגון 30 יום מראש.
בהוצאתו מן הארגון על-פי הוראות תקנון זה.

עם פיטוריו או הוצאתו של החבר מהמשטרה, או משירות בתי הסוהר, אם הם באו בעקבות הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון כמפורט בס' 9 לעיל, ובלבד שקיים בעניינו פסק דין חלוט.

התפטר מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, בטרם מלאו 24 חודשי שירות. אולם במקרים שייראו לנשיאות כמקרים מיוחדים, רשאית הנשיאות לאשר את המשך חברותו, אם הגיש בקשה לכך, תוך חודשיים ימים מיום התפטרותו ובקשתו אושרה על ידי רוב חברי הנשיאות.

עם עזיבת איש היחידות המיוחדות של המשמר האזרחי, את השירות ביחידה מיחידות אלו.
הוצאת חבר מן הארגון

הנשיאות הארצית, לאחר היוועצות עם ועד הסניף, תהיה רשאית ברוב דעות, להחליט על הוצאת חבר מן הארגון באחת מאלה:

החבר עבר ו/או לא מילא אחר הוראות תקנון זה או החלטה של מוסדות הארגון, העולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

החבר פועל בניגוד למטרות הארגון.

החבר עזב את הארץ לצמיתות.

החבר לא שילם מסיו עד תום שנת הכספים ו-30 יום אחרי שנשלחה לו אזהרה במכתב רשום.
הוגש נגד חבר כתב אישום, שיש בעבירות המנויות בו קלון כאמור בסעיף 9 לעיל, רשאית הנשיאות להחליט על השעייתו מן הארגון עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו. החלטה בדבר ההשעיה תהיה מנומקת ותנתן בכתב.

חבר המפר הוראות התקנון

היה והפר חבר הוראות תקנון זה יובא עניינו בפני נשיאות הארגון לשם החלטה האם יש לפתוח בהליך להוצאתו או להשעותו מהארגון. היה ויוחלט לעשות כן, יזומן החבר לישיבת נשיאות תוך מתן התראה של לפחות 30 יום לפני הדיון. מלוא החשדות, הטענות והמסמכים הקיימים והרלוונטיים לנושא הנדון כלפי החבר, יוצגו בפניו לפחות שבוע ימים לפני הדיון בעניינו. במועד שייקבע יקוים לו שימוע כאמור בכל דין ובפסיקת בתי המשפט. בתום שימוע זה תצביע נשיאות הארגון בהצבעה חשאית לגבי שאלת המשך חברותו בארגון. החלטה על הוצאת חבר אל מחוץ לארגון תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מחברי הנשיאות. החלטה על השעיה תתקבל ברוב רגיל.

היה ויוחלט על הוצאה/השעיה של חבר, תשלח אליו הודעה בכתב על כך בחתימת נשיא הארגון, לפי כתובתו הרשומה במשרדי הארגון. הוצאת החבר מהארגון בהתאם להודעה זו, תיכנס לתוקף 30 יום מיום המצאת ההודעה, אלא אם כן עירער החבר כפני רשם העמותות, כאמור לעיל ולהלן.

על החלטה להוצאה או השעיה של חבר כאמור לעיל תהיה לחבר זכות ערעור בפני רשם העמותות או בורר מטעמו. ערעור לרשם העמותות יוגש בתוך 30 יום מיום ההמצאה לחבר של ההחלטה להוצאה/השעיה. הדיון בערעור ייערך בפני בורר שייקבע על ידי רשם העמותות, כמפורט בהוראות תקנון זה.
פקעה או הופסקה חברותו של חבר
יחזיר זה מיד ולפי דרישה ראשונה את תעודת החבר. לא החזיר את תעודת החבר, רשאית נשיאות הארגון לפרסם ברבים, בדרך הנראית לה, את דבר הפקיעה או הפסקת חברותו של החבר בארגון.

הוצאת חבר
לא יוצא חבר מן הארגון ביוזמת הנשיאות אלא לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה, כאמור לעיל. היה והנסיבות הרלוונטיות מאפשרות זאת, לא יוחלט על הוצאת חבר מן הארגון, אלא לאחר שנשלחה לו התראה על מעשיו וניתן לו פרק זמן מתאים לתיקון המעוות, והיה ולא עשה כן לשביעות רצונה של הנשיאות.

על אף כל המצוין לעיל, הנשיאות תהיה מוסמכת לקיים דיון בעניינו של חבר המועמד להוצאה או השעיה ולקבל החלטה, גם אם החבר לא הופיע לדיון לאחר שהוזמן בדואר רשום, לפי כתובתו המצויה במסמכי הארגון, ונשלחו לו שני זימונים לפחות.

מסמך הנשלח לחבר
כל מסמך שיש לשלחו לחבר על פי הוראות תקנון זה, ישלח באחת הדרכים כדלקמן בהתאם להחלטת הנשיאות, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה:

לכתובת החבר כפי שהיא מופיעה ברשימת החברים במזכירות איפ"א.

ליחידתו של החבר (באם הינו עדיין בשירות פעיל) במכתב אישי.

בהודעה כללית שתפורסם בלוחות המודעות של איפ"א ביחידות ברמת התחנה/מחט"ב/בית הסוהר ומעלה, בין בחלוקה נוספת ידנית לחברים ובין בלעדיה.

בפרסום בעיתון יומי המתפרסם בשפה העברית.

  • אסיפה הכללית
  • אסיפת הפעילים (אסיפת נציגים)
  • הנשיאות הארצית (ועד העמותה)
  • ועד הסניף
  • מבקר הארגון (ועדת בקורת)
  • האסיפה הכללית תהא מורכבת מכלל חברי הארגון
  • האסיפה הכללית תפעל אחת ל- 4 שנים למטרת בחירת אסיפת הפעילים (כל חבר לסניף שלו) ונשיאות הארגון.
  • בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד (שהוא משקל שווה)

מצטרפים חדשים: כל מצטרף חדש לארגון שיצטרף עד 31 במאי, זכאי לשי שנתי, בכפוף להתחייבותו לחברות בארגון לשנתיים.

חברים ותיקים: הזכאות לשי ניתנת לחבר אשר ישלים שנת חברות מלאה בארגון, דהיינו: עד תום דצמבר לאותה שנה, וזאת מאחר ותקציב איפ"א הינו שנתי. קבלת השי ע"י חבר איפ"א כמוה כהתחייבות מצדו להשאר בארגון עד תום השנה. במידה והחבר יפרוש קודם לכן לא יוחזר לו כספו.

תקציב אישי לכל חבר בארגון, התקציב מנוהל ע"י יושבי ראש הסניפים. התקציב ניתן לסבסוד פעילויות: תרבות, נסיעות, מורשת וכדומה, או לרכישת שי סניפי לכלל החברים אשר לא ניצלו את התקציב לפעילות אחרת. רכישת השי מתבצעת באמצעות חוברת מוצרי שי סניפי בתיאום עם יו"ר הסניף החלוקה מתבצעת דרך מועדון / תחנה או בדיוור ישיר לבית החבר.

תעודת החבר מוענקת לכל חבר בארגון. התעודה אחידה בכל העולם והיא יקרת ערך ובעלת משמעות בעיקר לחברים שטסים לחו"ל ונקלעים לקשיים או נזקקים לסיוע של המשטרה המקומית. לשמחתנו, חברי הארגון מכל העולם מכבדים את התעודה ואת החברים בארגון ומסייעים רבות. ממליצים לכל החברים להצטייד בתעודת חבר בכל נסיעה לחו"ל. התעודה הינה שנתית ולכן בכל שנה בתחילת השנה יש לפנות לאיפ"א להנפקת תעודה עדכנית.

איפ"א מוציא קבוצות לטיולים מאורגנים לחו"ל למגוון יעדים ומסבסד עד 10% מעלות הטיול ועד מקסימום 100$. זכאות לסבסוד תינתן לחברים עם וותק של שנת חברות אחת לפחות. כל חבר יכול לנצל את הסבסוד פעם אחת בשנה. איפ"א מוציא כ-2,000 חברים בשנה. איפ"א מפרסם את יעדי הטיולים וטופסי הרשמה באמצעות אתר איפ"א ובאמצעי מדיה נוספים. ההשתתפות הינה ללא הגרלה והבחירה נעשית ע"י החבר לאחד היעדים המפורסמים, בכפוף למספר המקומות הקיים לכל קבוצה.

תוכן אקורדיון

הוצאת משלחות מקצועיות לביקורים מקצועיים בשיתוף משטרת ישראל, הוצאת שוטרים לסמינרים מקצועיים, קבלת מלגות בינלאומיות ופרסים. ארגון השוטרים הבינלאומי, לפי הגדרתו, הוא ארגון בינלאומי שעיקר עיסוקו הידוק הקשרים בעולם לטובת החברים בתחום האירוח, ספורט, פעילות חברתית, פעילות וסמינרים מקצועיים, כנסים, שבוע ידידות וסיוע אישי לחברים במידע, סיוע חירום, קשרים וחברות. תעודת חברי איפ"א היא תעודה בינלאומית אחידה לכל חבר בעולם. היא משמשת להזדהות, בקשת סיוע ושיתוף פעולה. התעודה משמשת ככרטיס כניסה למועדון חברות ייחודי בו חברים מעל 380,000 חברים בעולם מ-68 מדינות.

איפ"א מעניק סבסוד מתקציב התרבות למגוון אטרקציות לחבאי איפ"א ובני משפחותיהם. כולל בין היתר: מופעים, סרטים, הצגות, מתקני שעשועים, מסעדות ומגוון נוסף כמפורט באתר שמותאם לתקופות חגים וע"פ פניות פעילי איפ"א.

איפ"א מעניק לכל חברי איפ"א ובני משפחותיהם במעגל הראשון, סיוע רווחה למחלות חשוכות מרפא ולתרופות שאינן בסל התרופות הוצאות של מינימום 500 ש"ח לחודש. מקרים חריגים ע"פ שיקול דעת של וועדת הרווחה. האישור הסופי ניתן על ידי נשיא איפ"א / סגן נשיא. הסכום שניתן לחבר עד 2,000 ש"ח ומענק חריג עד 5,000 ש"ח באישור הנשיאות.

באתר הבינלאומי יש ספר אירוח חדש, במדינות רבות החברות בארגון יש אפשרויות אירוח מגוונות. פירוט הדירות והאפשרויות מופיעים באתר וניתן להזמין הזמנות ישירות ע"י הזדהות כחברי איפ"א מישראל. הזמנת חדרי האירוח מיועדות לחברי איפ"א ולבני משפחותיהם. ההזמנה חייבת להעשות כ-3 חודשים מראש.

יועמ"ש איפ"א מטפל, בנוסף לכל תפקידיו בארגון, גם במתן סיוע משפטי לחברי הארגון המעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני ללא תשלום. הדבר נעשה פניה כתובה לאיפ"א שמועברת אליו והוא חוזר לכל חבר באופן אישי לתת לו את הייעוץ בהתאם לנושא.

מבקר איפ"א, גורם חשוב לארגון, שבודק את התנהלות הארגון וכל תלונה של חבר הארגון נבדקת ביסודיות והחבר מקבל תשובה מקצועית ואמינה. כל חבר רשאי לפנות ישירות למבקר באמצעות פניהכתובה או לנייד האישי שלו ולהעלות את טענותיו שנבדקות בצורה יסודית והגונה.

הורדת האפליקציה

יפורסם בקרוב